Εκτύπωση

Έκδοση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος

on 17 Σεπτεμβρίου 2012.

κοινοποιήστε

Έκδοση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος κατόπιν της εγγραφής στον Πανελλήνιο Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών.

Απευθύνεστε στις διευθύνσεις υγιεινής των κατά τόπους νομαρχιών (26ης Οκτωβρίου 64 περιοχή παλαιών σφαγείων)

Δικαιολογητικά :

1. Βεβαίωση Εγγραφής στο Σύλλογο

2. Αντίγραφο πτυχίου σχολής (για πτυχιούχους του Εξωτερικού, φωτοτυπία διπλώματος και επίσημο έγγραφο μετάφραση αυτού επικυρωμένη από το Υπουργείο Εξωτερικών και αναγνώριση του πτυχίου ως ισότιμου από το Ι.Τ.Ε.)

3. Αντίγραφο Ποινικού μητρώου (εφ΄όσον ο/η ενδιαφερόμεν… δεν επιθυμεί την αυτόματη αναζήτηση αυτού από την Υπηρεσία μας και έχει δηλώσει «ΟΧΙ» στο ανάλογο τετράγωνο της αίτησης) .

4. Παράβολο 8 ευρώ Δημοσίου Ταμείου. (κωδ 3741)

5. Έντυπο παράβολο τελών χαρτοσήμου αξίας 30 + 6 ευρώ. (κωδ 1229 - 1228)

6. Δύο φωτογραφίες

7. Για αλλοδαπούς – ομογενείς άδεια παραμονής και εργασίας

8. Για αλλοδαπούς επιπλέον πιστοποιητικό αμοιβαιότητας από το Υπουργείο Εξωτερικών.

9. Ταυτότητα φωτοτυπία.