Εκτύπωση

Δικαιολογητικά για τους αποφοίτους Τ.Ε.Ι.

on 17 Σεπτεμβρίου 2012.

κοινοποιήστε

Δικαιολογητικά για τους αποφοίτους Τ.Ε.Ι.

  • Αίτηση εγγραφής (επισυνάπτεται) σε pdf & doc
  • Αντίγραφο πτυχίου
  • Αντίγραφο άδειας ασκήσεως επαγγέλματος (όταν υπάρχει) 
  • Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
  • 2 φωτογραφίες
  • 1 υπεύθυνη δήλωση σε pdf (δηλώνετε η πραγματική άσκηση του επαγγέλματος: εάν εργάζεστε κάπου και πού)
  • Εγγραφή: 30 ευρώ (εφαπαξ)
  • Συνδρομή έτους: 60 ευρώ 

pdf Αίτηση εγγραφής

pdf Υπεύθυνη δήλωση

 

doc Αίτηση εγγραφής

doc Υπεύθυνη δήλωση