Εκτύπωση

Οδηγίες σχετικά με τις υποχρεώσεις των μελών του Π.Σ.Φ για τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων – ΓΚΠΔ (GDPR – EE 679/2016/)

on 26 Σεπτεμβρίου 2019.

κοινοποιήστε

Από τις 25 Μαΐου 2018, έχει τεθεί σε εφαρμογή ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων – ΓΚΠΔ (GDPR – EE 679/2016/ της 27ης Απριλίου 2016). Ο κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Στα πλαίσια συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του ΓΚΠΔ, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών, είχε εκδώσει σχετικές οδηγίες προς τα μέλη του  https://www.psf.org.gr/psf-news-5355.htm και σε συνέχεια της από 11 Φεβρουαρίου 2019 ενημέρωσης του Π.Σ.Φ. https://www.psf.org.gr/psf-news-5819.htm, σε συνεργασία με εξειδικευμένο Νομικό γραφείο έχει διαμορφώσει υποδείγματα προς τα μέλη του σχετικά με το παράρτημα σύμβασης εργαζομένου με φυσικοθεραπευτή, το παράρτημα επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων μεταξύ υπευθύνου επεξεργασία και εκτελούντως την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και τα έντυπα ενημέρωσης του ασθενή για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του.

Επιπλέον, έχει διαμορφωθεί σύντομο αρχείο συχνών ερωτήσεων/απαντήσεων για διευκόλυνση των μελών του.